تغییرات در مقاومت تهران

6 بهمن/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

علی اشفته به عنوان سرمربی تیم قعر نشین مقاومت منصوب گردیدعلی اشفته از مربیان با سابقه رده نونهالان ، به عنوان سرمربی تیم مقاومت منصوب گردید ، 

پیش از آن نیما نادعلی هدایت تیم را بر عهده داشته است
اخبار مرتبط