تغییرات در مقاومت تهران
1399/11/6 تغییرات در مقاومت تهران

علی اشفته به عنوان سرمربی تیم قعر نشین مقاومت منصوب گردید

مطالعه بیشتر
نادعلی برکنار شد
1399/11/6 نادعلی برکنار شد

نیما نادعلی سرمربی نونهالان مقاومت برکنار شد

مطالعه بیشتر