🔴تصمیمات مهم هیئت فوتبال تهران برای مسابقات زیر ۱۷ سال

26 شهریور/ 1399
اشتراک گذاری با دیگران

چکیده مطلب:

🔴تصمیمات مهم هیئت فوتبال تهران برای مسابقات زیر ۱۷ سال


🔻جلسه کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان تهران با محوریت برگزاری ادامه مسابقات رده زیر ۱۷ سال برگزار شد و تصمیمات مهم زیر اتخاذ گردید:

🔹بازیکنانی که با تیم‌های زیر ۱۷ سال مسابقات فصل ۹۸ قرارداد دارند مجاز خواهند بود پس از اتمام مسابقات زیر ۱۷ سال با تیم خود فسخ قرارداد نمایند و به عنوان بازیکن به لیست تیم‌های دیگر حاضر در مسابقات استان تهران اضافه شوند. همچنین باشگاه‌های جدید مجاز خواهند بود اسامی این بازیکنان را در لیست اولیه خود درج نمایند و پس از تکمیل مدارک مجوز بازی را بر طبق آیین نامه لیگ مربوطه دریافت نمایند.

🔹عدم معرفی زمین میزبانی حداکثر تا تاریخ ۹۹/۶/۳۱ توسط باشگاه ها برای ادامه مسابقات رده زیر ۱۷ سال، به منزله انصراف از مسابقات تلقی می گردد.

🔹کلیه بازیکنانی که قصد حضور در ادامه مسابقات زیر ۱۷ سال را دارند موظفند تا برگه خود اظهاری روزانه را تحویل نماینده بازی دهند و فرم رضایت نامه آگاهانه در زمان کرونا را به صورت محضری تکمیل و توسط سرپرست تیم تحویل آقای مدرس زاده مسئول رده زیر ۱۷ سال دهند.
اخبار مرتبط